Stadgar för klubben och minnesfonden

STADGAR                                                                          

FÖR GOTLANDS TEKNISKA KLUBB

Dessa stadgar är antagna genom beslut 2022-03-16 och 2022-11-24

Org. Nr: 802520-2790

 • 1

Tekniska klubben har till ändamål att utgöra ett samband mellan på Gotland verksamma ingenjörer och andra med sin huvudsakliga verksamhet inom det tekniska området samverka för sina medlemmars såväl nytta som nöje.

Klubbens verksamhet innebär även att främja teknisk utveckling på Gotland.

Klubbens verksamhet utövas genom föredrag, diskussioner, samkväm och utflykter och annat sätt som styrelsen beslutar. Sådana sammankomster benämns klubbmöten. Vid klubbmöten kan formella beslut fattas.

Klubben sammanträder minst två gånger under arbetsåret, som är kalenderår.

 • 2

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter för dessa. Årsmötet väljer ordförande, styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

Styrelsen sammanträder efter ordförandens kallelser.

Styrelsen är beslutför om minst tre ledamöter är närvarande och dessa är ense om beslutet.

Klubbens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig.

 

 • 3

Årsmöte bör hållas under första kvartalet. Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast 4 veckor innan årsmötet. Årsmötet väljer ordförande för två år, två ledamöter jämna år, två ledamöter udda år, en suppleant jämna år och en suppleant udda år.

Styrelsen har ansvar att behandla inom rätt tid inkomna motioner från medlemmar och föredra årsmötet styrelsens förslag.

Årsmötet utser för granskning av klubbens räkenskaper två revisorer och en suppleant för dessa samt en valberedning om två personer varav en skall vara sammankallande.

Vid årsmötet skall bland annat förekomma:

 • Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
 • Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 • Föredragning av årsredovisningen.
 • Föredragning av revisorns berättelse.
 • Frågan om ansvarsfrihet.
 • Behandling av inkomna motioner. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast tre

veckor innan årsmöte.

 • Val av: ordförande vartannat år, och två ledamöter, en styrelsesuppleant, två

revisorer, en revisorssuppleant, valberedning om två personer varav en

sammankallande.

 • Beslut om årsavgiftens storlek för nästkommande år, Verksamhetsplan och budget.

 

 • 4

Klubbmöte sker på tid som styrelsen bestämmer. All omröstning sker öppet. Vid begäran skall slutna sedlar användas. Vid lika röstantal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val skall dock lotten skilja.

 • 5

Förslag till inval i klubben av ny medlem insänds skriftligen till styrelsen, som lämnar sitt förslag till klubbmöte för beslut. För inval fordras 2/3 majoritet av de vid klubbmötet närvarande medlemmarna.

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av styrelsen
 • skall betala årlig medlemsavgift med belopp som beslutas av årsmötet.
 • godkänner genom sitt medlemskap att klubben får behandla personuppgifter i syfte att bedriva

ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med

eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av klubben eller regleras i GDPR

 • 6

Efter godkännande av styrelsen äger medlem rätt att inbjuda gäster till klubbmöten

Medlem som under två på varandra följande år inte betalt sin årsavgift anses ha lämnat klubben.

 

 

Den som varit medlem i klubben under 40 år blir normalt hedersmedlem. Styrelsen kan även föreslå att medlem blir hedersmedlem av andra skäl. Styrelsen föreslår årsmötet vilka som ska bli hedersmedlemmar. Hedersmedlem erlägger inte årsavgift.

 • 7

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen insändas till styrelsen, som jämte eget yttrande framlägger detsamma på nästföljande klubbmöte. För ändringens godkännande fodras samstämmiga å två på varandra följande klubbmöten varav det ena ska vara årsmöte.

 

 • 8

Extra årsmöte. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte och är skyldig kalla till extra årsmöte när revisor eller minst 10% av medlemmarna begär det.

———————————————————————————————————————————————————–

STADGAR

 

FÖR GOTLANDS TEKNISKA KLUBB´S OCH CHRISTER ANDREÉS MINNESFOND FÖR TEKNISK UTVECKLING.

 

 • 1

 

Fondens namn är Gotlands Tekniska Klubb´s och Christer Andreés minnesfond för teknisk utveckling.

 

 • 2

 

Fondens ändamål är att utdela premier till framgångsrika elever och studenter verksamma på Gotland, samt att stödja personer som arbetar med teknisk utveckling.

 

 • 3

 

Fonden förvaltas av Gotlands Tekniska Klubb.

 

 • 4

 

Årsmötet beslutar årligen om anslag.

 

 • 5

 

Styrelsen beslutar om vilka tekniska utbildningsanordnare på Gotland som får lämna förslag på stipendiat/er och beslutar därefter om vem som ska få stipendium. Dessa utdelas vid vårterminens slut.

Bidrag till teknisk utveckling sökes hos styrelsen för Gotlands Tekniska Klubb, som därefter beslutar.

 

 • 6

 

Gotlands Tekniska Klubbs årsmöte äger rätt att fritt, efter förslag av styrelsen, ändra dessa stadgar.

Fonden instiftades och stadgarna upprättades ursprungligen 1988 och har reviderats 1993, 1996, 2005 och senast vid årsmötet 25 mars 2010.