Vill du bli medlem?

För att bli medlem i klubben krävs att en aktiv medlem rekommenderar dig.  Därefter sker normalt inval på nästkommande klubbmöte. Se vidare i Stadgar vad klubben innebär för dig som medlem.

Som medlem kan du använda nedanstående blankett för att föreslå en ny medlem. Ifylld blankett överlämnas/sänds  till sekreteraren eller ordföranden.

 

Förslag_ny_medlem240319